کودک ایذه‌ای بر اثر غرق شدن در رودخانه جان خود را از دست داد