طرح ضربتی تولید بنزین ایران/ افتتاح فاز اول ستاره خلیج فارس