زیر بار تغییر زمان دربی نخواهیم رفت / هوادار جوان کاملا خودجوش بنر علیه فردوسی پور را آورده بود