رونق بخشی به ورزش همگانی باید برنامه اصلی اداره ورزش و جوانان باشد