- واردات 103 هزار خودرو به ارزش 1/2 ميليارد دلار در سال 93