طالبان مسئولیت سقوط بالگرد در پاکستان را بر عهده گرفت