آندو اسیر حاشیه های دیدار با استقلال نمی شود | نگذارید هواداران تراکتور پشت در بمانند