تصویب پروانه عمومی و ضوابط فنی بهره‎‌برداری از بی‌سیم‌های دستی کم‌توان