نخستین المپیاد فرهنگی و ورزشی ناشنوایان کشور در مشهد برگزار شد