اعلام انزجار نماز گذاران خراسان شمالی از جنایات سعودی آمریکایی در یمن