اخذ تعهد برای آزادسازی کشتی مرسک و بی‌اعتمادی شاکی خصوصی در وفای‌ به‌ عهد متهم‌