کتاب شريف نهج البلاغه، بهترين کانال ارتباطي با جوانان است