انعقاد64هزار قرارداد حق بهره برداري در شهرکهاي صنعتي