چگونگي کشته‌شدن کارمند هتل تارا مهاباد/متهم ارتباطي با نهادهاي امنيتي ندارد/سايت هاي وابسته به کومل