باشگاهها باید مبلغی را بابت ضمانت حضورشان در لیگ بدهند | تا به حال پولی از صداوسیما دریافت نکردیم | با