گروه‌های تروريستی در خاورميانه برای حفظ اسرائيل ايجاد شده‌اند