مسابقات پهلوانی و زورخانه ای چرخ چمنی کشور در سمنان برگزار شد