افخمی راد: بر بسیاری از محدودیت های ناشی از تحریم فایق آمدیم