فرآیند معاملات داخلی و بین المللی اتحادیه های تعاونی تسهیل می شود