روايت جديدي از يك منبع ديپلماتيك نزديك به سعودالفيصل در مورد تغييرات در آل سعود/ نقش هيات 70 نفره ايال