انتقاد از کی روش به جلب توجه کردن تبدیل شده | قول می دهم کوچکترین مشکلی با کی روش نداشته باشم