مهم‌ترین راه ریشه‌کنی بیماری مشمشه تشخیص به‌موقع است