اداره 20 درصد مدارس کشور توسط خیرین/تدوین نقشه راه سند تحول