خواندن روزی ده دقیقه قرآن، از آلزایمر پیشگیری می‌کند