سهم ۹ دستگاه از انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تعیین شد