شعار مرگ بر سعودی کودک کش در سراسر استان البرز طنین انداز شد