مذاکره‌کنندگان با رؤيت ذره‌اي از چاشني تهديد مذاکره را به هم بزنند