(تصویر) دختر 20 ساله رکورد 300 ساله‌ی انتخابات بریتانیا را شکست