آقای دادکان! اگر جرات داری از دلالها نام ببر اما می دانم که ترسو هستی | روزی که تو وزیر شوی، من از این م