طالبان مسئولیت انفجار بالگرد پاکستانی را بر عهده گرفت