کارگردان «من دیه گو مارادونا هستم» و صابر ابر در نمایشگاه کتاب