نرخ باروری شهر تهران 1/2 درصد است/ انقراض نسل در کمین تهران