امام جمعه جیرفت: بیانات رهبری در عمل مورد توجه قرار گیرد