الگویی برای پایش انرژی مصرفی صنایع وجود ندارد/کاهش مالیات بر ارزش افزوده با جابه جایی فاکتور