188 نهال به نشانه صلح و دوستی در هفته هلال احمر غرس شد