تظاهرات مردمی در حمایت از مردم مظلوم یمن در سراسر کشور آغاز شد