خطیب نمازجمعه تهران: دوره بزن دررو گذشته است/آمریکا، فرعون زمان است