تراز بازرگانی ایران مثبت شد/ کاهش صادرات و واردات در نخستین ماه سال