تلويزيون فرانسه از شناسایی بيش از 500 دانش آموز ...