شیطنت گاردین نسبت به طرح شهرداری تهران: پیکاسو جای مرگ بر آمریکا را گرفت