تیموریان به سمت نیمکت استقلال نمی رود | آندو تا پایان بازی مقابل استقلال مصاحبه نخواهد کرد