دشمنی عربستان با یمن به خاطر این است که یمنی‌ها نخواستند تحت قیومیت سعودی‌ها باشند