خواندن روزی 10 دقیقه قرآن، از آلزایمر پیشگیری می‌کند