مذاکره کنندگان اگر ذره ای چاشنی تهدید دیدند مذاکره را به هم زنند