گودرزی: در انتقادها نامی از کی روش نبردم / جلوی سکه پرانی ها به سبک قاجار را می گیرم