با خوردن یک سیب و یک فنجان چای سبز، جلوی بیماری را بگیرید