برخی از بازیگران دستمزدهایی که اعلام می‌کنند جُک است/ در سینما فقط عده‌ای خاص به راحتی کار می‌کنند