ممانعت از کمک رسانی دارویی و پزشکی اوضاع یمن را وخیم تر کرده است