مأموریت بسیج سازندگی محرومیت زدایی و تثبیت اقصاد مقاومتی/ اجرای 6100 پروژه عمرانی در کرمانشاه