بازی با تراکتور همیشه حساسیت خاص خودش را دارد/ دوست داریم آزادی را مملو از هواداران ببینیم/ بازیکنان